19.07.2013. - Доставен предлог за партнерство со граѓанските организации до СЕП

Предлогот се поднесува врз основа на иницијативата на повеќе граѓански организации за воспоставување механизам за партнерство со граѓанскиот сектор и извршените првични консултации со Секретаријатот за европски прашања.
Предлогот се базира на согледаните потреби од страна на повеќе граѓански организации, сопствените искуства во консултациони процеси, проценката за можностите, како и споредбените искуства во регионот.
Целиот текст на предлогот може да го прочитате тука

Еко-свест